Αναλαμβάνουμε την κατασκευή δικτύων Φυσικού Αερίου με σωληνώσεις χάλκινες, κολλητές και πρεσαριστές καθώς επίσης και γαλβανιζέ σύμφωνες πάντα με τον ισχύοντα κανονισμό της Ε.Π.Α.. Επίσης αναλαμβάνουμε την κατασκευή δικτύων και για διάφορους άλλους τύπους αερίων τόσο καυσίμων όσο και ιατρικών αερίων και αέρα.

Η εταιρεία κατά την διάρκεια κάθε εργασίας έχει ασφάλεια αστικής ευθύνης και στο τέλος κάθε εργασίας εκδίδει τα νόμιμα παραστατικά καθώς επίσης και την υπεύθυνη δήλωση Π.Δ.38/91, με την οποία αναλαμβάνει την ευθύνη για την σωστή λειτουργία της εγκατάστασης για 10 χρόνια. Καθώς επίσης και ότι τα υλικά τα οποία χρησιμοποιήθηκαν είναι πιστοποιημένα. Τα πιστοποιημένα υλικά τα οποία χρησιμοποιούμε προέρχονται από Ελληνικές εταιρείες καταξιωμένες στην παγκόσμια αγορά. Με αυτό τον τρόπο στηρίζουμε την εθνική μας οικονομία και τις Ελληνικές επιχειρήσεις.